Hoạt động ngoại khóa

Trang bị cho học sinh sự tự tin thông qua các trải nghiệm xã hội mạnh mẽ. Các hoạt động online và offline thường xuyên được tổ chức để thúc đẩy các mối liên kết xã hội cho học sinh.